GARMIN B744VL T/H TRIDUCER LONG STEM 50/200KHZ HS FAIRING